Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Jaktregler og jakttider

Regler for utnytting av området og fastsatte jakttider på forskjellige arter - sesongen august 2021 - juli 2022

Overordnet informasjon

Reglene ble vedtatt på årsmøtet lørdag 17. juli 2021.

Alle som jakter og fangster skal ha utløst jaktkort for området og levere fangstrapport gjennom Inatur.

Overtredelser av jaktreglene medfører anmeldelse til politiet.

Kortsalg skjer kun gjennom Inatur-portalen, med mindre helt spesielle forhold tilsier noe annet.

Under jakten skal jegeren ALLTID ha med jaktkortet, enten skrevet ut selv eller slik den kommer ved kjøp gjennom Inatur.

På forespørsel fra jakttilsynet eller øvrig myndighet skal jaktkortet kunne vises fram.

Maksimalt tre personer kan gå sammen på jakt. Under opplæringsjakt teller ikke eleven.

Fangst av skadedyr premies med NOK 50 for kråke, 100 for ravn og 300 for mink. Forutsetningen er at alle føttene er innlevert innen 1. april 2022.

Jakttider:

DyreartStartSluttMerknad
Hare 10.9.202115.3.2022NB: I periodene 10.-20 september og 1. januar til jaktslutt er rypejakt forbeholdt grunneier med inntil en gjest.
Rype (begge arter)10.9.202115.3.2022
OrrfuglFredesFredesInntil videre fredes orrfugl på hele Arnøya
Grågås15.8.202123.12.2021 
Kråke15.7.202131.3.2022 
Ravn10.8.202128.2.2022 
Mink--Ingen begrensning
Røyskatt21.8.202115.3.2022 

NB: Utenbygds jegere har begrenset tilgang til jakt før 20. september og etter nyttår. Unntak er for hare og skadedyr som alle kan jakte innenfor tidsrammen i tabellen over.

Vilttilsynet kan kontrollere jegeren og jakten. Overtredelse av jaktreglementet medfører politianmeldelse.

Begrensninger i fangstkvote (bag limit):

Rype: Maksimalt 20 ryper per sesong og 2 liryper og 3 fjellrype per dag per jeger.

Tillatte fangsmetoder:

Hagle, rifle og snare er tillatte fangstredskaper.

Harejakt med hund tillates kun for grunneiere og innenfor gjeldende lover og forskrifter og med de begrensinger Utmarkslaget ellers har satt for jakt.

Fuglejakt med hund tillates kun med godkjent hund og maksimalt en hund per eier. For øvrig gjelder Utmarklagets vanlig regler, som fangstkvote osv.

Snarefangst er tillatt KUN for grunneiere og under følgende forutsetninger:

  • Snarefangst er kun tillatt i perioden 1.11.2021 - 31.12.2021, jf. FOR-2017-01-25-106 § 5.
  • Snarene røktes minimum annenhver dag de er aktivert.
  • Melding om snarefangst skal sendes både Skjervøy kommune og Utmarkslaget senest ti dager før fangsten starter: post@skjervoy.kommune.no og utmarkslaget@akkarvik.no
  • Meldingen skal gi opplysninger om brukerens navn, adresse, fangstområde og fangstperiode.
  • Fangstrapport skal leveres Utmarkslaget via Inatur eller e-post til leder@akkarvik.no senest 10 dager etter endt jakt.
  • Fangstresultatet skal rapporteres til Skjervøy kommune senest ti dager etter utløpet av jakttiden for rype i Skjervøy. Kommunen har per juli ikke utarbeidet skjema for dette. Meldingen sendes foreløpig til post@skjervoy.kommune.no

Jaktkort, utlån og salg:

Alle typer kort er personlig og kan ikke lånes ut til andre.

Medlemmer av Utmarkslaget kan kjøpe et medlemskort til kr 300 pr. år, uavhengig av antall eiendommer de eier. Kortet gir tilgang til jakt hele jaktsesongen, med de begrensninger som er for jakttider på de enkelte arter.

Medlemskortet kan hverken leies eller lånes ut.

Døgnkort tillates solgt fra jaktstart til nyttår. Det selges døgnkort for kr 200 per døgn, med maksimalt tre solgte kort pr. døgn.

Gjestekort for periodene 10. til 20. september og 1. januar til jaktslutt selges som døgnkort, med maksimalt et solgt kort pr. døgn.

Det selges sesongkort til hytteeiere for kr 500 med begrensing på et solgt sesongkort per hytte.

Det selges sesongkort til maksimalt to nære familiemedlemmer av medlemmer i Utmarkslaget, som søsken, barn, barnebarn og foreldre, for kr 500.

Et sesongkort gjelder fra jaktstart til nyttår.

Diverse jaktregler

Ungdom fra 14 til 16 år og som ikke har bestått jegerprøven kan delta på opplæringsjakt gratis dersom tilsynspersonen har gyldig medlemskort, sesongkort eller døgnkort. Det forutsettes at opplæringsjakten skjer i henhold til forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst og at fangsten rapporteres på tilsynspersonens fangstrapport.

Det er ikke tillatt å jakte nærmere enn 200 meter fra hus og hytter.

Referanser:

Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) - LOV-1981-05-29-38

Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022 - FOR-2017-01-25-106

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - FOR-2002-03-22-313

Styret


Denne side oppdatert søndag 15.august 2021 klokka 22:18